Изберете страница

За студенти

Home   »   За студенти

Правилник

Настоящия правилник за вътрешния ред определя основните принципи
и правила за ползване на „Пансион Сторгозия“ и в обема си предполага
отговор на всичко възникнали въпроси, казуси и прецеденти,
съпровождащи ежедневната дейност на наемателите. По същество той е
съобразен с основни житейски принципи за нормално съвместно
съществуване на хора в младежка възраст, без оглед на
вероизповедание, националност и културни възгледи. Правилника е
създаден за осигуряване на спокоен живот в Пансиона, максимално е
отдалечен от рестриктивни и ограничителни клаузи, в унисон с
разбирането за свободно и необезпокоявано пребиваване в сградата.
Независимо от всичко изложено, за осигуряване на гореизложеното е
необходимо спазване на някои основни правила и норми за поведение,
изложени в текста по долу.

Договор за наем

Свободен текст за клиента